Marletka / wszechswiat

Warszawa, Polska

SENNE ROZKOSZE

/7:77/ Powstałe na skutek roztrzęsionych serc błądzących w przestrzeniach bliskich tylko duszy. /9/ W oddechach ogrzanych Słońcem, ciało rozrywane jest regularnie przez narastające w moc powłoki dawnego dotyku. /3:33/ Bezsenne cisze świtów. Czas zupełnie zbladł. /37/ Akt Przejścia. Subtelność istnienia wnętrzności kołysanych krzykami. /11:11/ Garść natchnień wyrzeźbionych w rozpaczy. Otulone bóle. Twór słony, roztopiony. /4:4/ Pokruszona na kawałki, nie mogąc się pozbierać, przywołuje stare cierpienia. Ruchy ciała szybsze niż zwykle. Proces obudzenia. Czym jest to uniesienie? /3/ Ciało fizyczne, rzeczywistość. /13/ Symbol, przypadek, grunt, upadek. /16:16/ Westchnienie. Zdziwienie serca ulotności /2:22/

 

DREAMY PLEASURES

/7:77/ Created as a result of shaky hearts wandering in spaces close only to the soul. /9/ In the breaths warmed by the Sun, the body is regularly torn apart by the strength of the old touch's envelope. /3:33/ The sleepless silences of the dawn. Time has faded completely. /37/ Act of Transition. The subtlety of the existence of guts swayed by screams. /11:11/ A handful of inspirations carved out of despair. Wrapped pains. A salty, melted creation. /4:4/ Crushed to pieces, unable to collect herself, she evokes old suffering. Body movements faster than usual. The awakening process. What is this elation? /3/ Physical body, reality. /13/ Symbol, chance, ground, fall. /16:16/ Sigh. The astonishment of the heart of elusiveness /2:22/

 

M4o | Marletka